Niketa Calame-Harris

The Lion King

The Lion King